Vedtægter

Vedtægter for
Støtteforeningen Klejtrup Friplejehjem

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Støtteforeningen Klejtrup Friplejehjem

§2 Formål
Støtteforeningens formål er:
At bakke op om og støtte Klejtrup Friplejehjem, samt arrangere kulturelle og sociale aktiviteter til gavn og glæde for beboerene på Klejtrup Friplejehjem.

§3 Medlemmer
Alle, der er interesseret i støtteforeningens arbejde kan blive medlemmer ved at betale det årlige kontingent.

§4 Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§5 Bestyrelsen
Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens drift, og bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, og den konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med "formand, nætformand, sekretær og kasserer".
Der vælges 3 medlemmer i lige år, og 4 medlemmer i ulige år.
Der vælges desuden 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Der vælges 1 revisor for en 2 årig periode hvert år.
Bestyrelsen afholder min. 4 årlige møder.

§6 Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og den varsles 3 uger før ved annoncering i den lokale ugeavis og ved opslag på Klejtrup Friplejehjem.
Alle medllemmer, der har betalt kontingent, inden den 31/12 det forgående år, er stemmeberettigede på generalforsamligen det efterfølgende år, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Han må ikke være medlem af bestyrelsen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning om foreningens virksomhed
  • Regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Medlemmer, der ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag senest 14 dage før generalforsamlingen til foreningens formand.

Afstemning på generalforsamlingen skal ske skriftligt, såfremt blot et af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller mindst 25% af støtteforeningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger.

§8 Regnskab
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.
Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i en kassebog.

Før den ordinære generalforsamling skal de af generalforsamlingen valgte revisorer have revideret regnskabet.