Vedtægter for Den selvejende institution Klejtrup Friplejehjem

§ 1

1. Navn:

1.1
Institutionens navn og hjemsted er Klejtrup Friplejehjem beliggende i Klejtrup i Viborg kommune.

§ 2

2. Formål:

2.1
Den selvejende institutions formål er, at drive friplejeboliger, yde pleje og omsorg mv. i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt institutionens værdigrundlag og menneskesyn.
Friplejehjemmet leverer alene ydelser hvortil der på leveringstidspunktet foreligger en godkendt certificering.

2.2
Friplejeboliginstitutionen optager borgere visiteret til omsorg og pleje i henhold til almindeligt gældende visitationskriterier.

§ 3

3. Bestyrelse:

3.1
Den selvejende institution Klejtrup Friplejehjem ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer.
Bestyrelsen er selvsupplerende.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 årige perioder, således at den første valgperiode for 2 af medlemmerne er 2 årig, og for de øvrige 4 årige. Herefter er alle valgperioder 4 årige. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.

3.2
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst èn gang i hvert kvartal samt når formanden eller 2
bestyrelsesmedlemmer i forening anmoder herom.

3.3
Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, udpeges et nyt medlem.

3.4
Bestyrelsesmedlemmer skal erklære:

  • at de er bekendt med værdigrundlaget for den selvejende institution Klejtrup Friplejehjem
  • at de arbejder for den selvejende institution Klejtrup Friplejehjem’s formål
  • at de i øvrigt er bekendt med den selvejende institutions vedtægter, regnskaber og budgetter.

3.5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

3.6
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte
bestyrelsesmedlemmer.

3.7
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

3.8
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for at bestyrelsens beslutninger udføres.

3.9
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
Institutionens leder varetager under formandens ansvar sekretærhvervet og fører protokollen.

3.10
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 4

4. Administration:

4.1
Bestyrelsen kan indgå administrationsaftale med Danske Diakonhjem.

§ 5

5. Bestyrelsens ansvar:

5.1
Bestyrelsen er ansvarlig for at den selvejende institution drives i overensstemmelse med dets formål og de til enhver tid gældende regler herfor, såvel fagligt, som økonomisk og administrativt.

5.2
Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse/ophævelse af aftaler, låneoptagelse,
garantistillelse, køb/salg/leje af fast ejendom træffes af bestyrelsen.

§ 6

6. Personale:

6.1
Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale

6.1
Lederen ansætter og afskediger øvrigt personale.

6.3
Uansøgt afskedigelse skal forelægges for bestyrelsen.

§ 7

7. Regnskabsår:

7.1
Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret

7.2
Årsregnskab aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af den statsautoriserede revisor, som reviderer Danske Diakonhjems regnskaber

7.3
Årsregnskabet udarbejdes i øvrigt i henhold til kommunale regler.

§ 8

8. Ændring i vedtægterne:

8.1
Beslutning om ændring i vedtægterne vedtages med 4 ud af 5 stemmer i bestyrelsen på 2 på
hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder.

§ 9

9. Tegningsregel:

9.1
Den selvejende institution Klejtrup Friplejehjem tegnes af formanden og næstformanden/et
bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse

9.2
Bestyrelse kan meddele prokura til bestridelse af den daglige drift og afholdelse af løbende udgifter

§10

10. Ophør:

10.1
Bestyrelsen kan med 4 ud af 5 stemmer i to på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder beslutte at opløs den selvejende institution Klejtrup Friplejehjem.

En eventuel formue efter at opløsning af institutionen har fundet sted anvendes af bestyrelsen til et formål, der er så nært beslægtet med det i § 2 beskrevne som muligt

Således vedtaget 27. april 2009

Jon Pugholm Gunnar Korsbæk Kirsten Kjærgaard

Jørgen Pontoppidan Laila Rørvik